Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Datafen Eğitim Kurumları (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak, taleplerinizi karşılamak, yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Şirketimiz ve ilişkili kurumların idari operasyonlarını yürütmek ve Şirket içi insan kaynakları politikalarını yürütmek amaçlarıyla işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilere, veri güvenliğini sağlamak amacıyla aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve çeşitli hukuki sebeplere dayanarak; işbirliği anlaşmalarının ve diğer sözleşmelerin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, meşru menfaatler ve açık rıza doğrultusunda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. Başvuru Yöntemleri

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, [Şirket Adresi] adresine yazılı olarak iletebilir veya kvkk@datafenegitim.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. Şirketimiz, taleplerinizi KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirecek ve en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

Datafen Eğitim Kurumları